DANSK DART UNION

Full member of the world darts federation
Medlem af danmarks idrætsforbund

Kommissorier
02.01
Ordensudvalg (A)

§ 1
Stk. 01. Ordensudvalget vælges af repræsentantskabet. Der vælges 3
medlemmer og 2 suppleanter. Medlemmerne vælges for 3 år af gangen
og suppleanterne for 2 år.

Stk. 02. Et medlem eller en suppleant i Ordensudvalget kan ikke samtidig
være medlem af andre organer under eller tilknyttet Dansk Dart Union.

Stk. 03. Ordensudvalget vælger selv af sin midte formand og stedfortræder
for denne.

Stk. 04. Ordensudvalget kan søge juridisk bistand med henblik på en sags
oplysning. Udgifterne til denne fordeles efter 02.01 §4 stk. 2.

§ 2
Stk. 01. Ordensudvalget behandler alle sager, der vedrører forståelse,
efterlevelse eller administration af Dansk Dart Unions love, regler, reglementer m.v.

Stk. 02. Enhver person, klub, kreds eller udvalg under Dansk Dart Union er berettiget til at indbringe en sag efter stk. 1 for Ordensudvalget.

Stk. 03. En sag, der ønskes indbragt efter stk. 1 skal være modtaget i Dansk Dart Unions sekretariat
inden 4 uger, fra det forhold er begået, eller den afgørelse er truffet, som ønskes indbragt for
udvalget. Sekretariatet videreekspederer herefter uden ophold sagen til udvalget.

Stk. 04. Samtidig med at sagen indsendes til Dansk Dart Unions sekretariat indbetaler den part der i
henhold til stk. 2 betragtes om klageren, et gebyr til forbundet for sagens behandling på
Kr. 300,00. Udvalget kan beslutte, at gebyret kan tilbagebetales klageren ved sagens afslutning, hvis klageren får helt eller delvist medhold.

Stk. 05 Kommer der klager ind efter sidste spillet turneringsrunde, har ordensudvalget
14 dage til at behandle sagen.

Stk. 06 Kommer der klager ind efter sidste spillet Play-off kampe, har ordensudvalget
14 dage til at behandle sagen.

§ 3
Stk. 01. Ingen af Ordensudvalgets medlemmer kan deltage i behandling af en sag i udvalget, hvis der foreligger omstændigheder, som er egnede til at vække tvivl om vedkommendes
fuldstændige upartiskhed.

Stk. 02. Ordensudvalget skal indlede sin behandling af sagen med at søge at mæle
mellem parterne.

Stk. 03. Ordensudvalgets behandling af en sag sker mundtligt, og
behandlingen er offentlig. Der må ikke uden formandens samtykke fotograferes, filmes eller ske optagelse på lydbånd af forhandlingerne.

Stk. 04. Når særlige omstændighederne taler derfor, herunder hensynet til sagens
oplysning eller til, at en part ikke udsættes for unødig krænkelse,
kan formanden beslutte dør lukning.


Stk. 05. Til en sags behandling kræves at der er 3 medlemmer af Ordensudvalget til stede. Udvalget træffer afgørelse ved simpelt stemmeflertal.

Stk. 06. Normalt skal en sag berammes til foretagelse i Ordensudvalget, inden 4 uger
fra modtagelsen i Dansk Dart Unions sekretariat.

Stk. 07. Ordensudvalget fastsætter i øvrigt selv regler for en sags
forberedelse og behandling i udvalget. Reglerne forelægges for
repræsentantskabet til godkendelse.

§ 4
Stk. 01. Ordensudvalget kan i forhold til personer, klubber, kredse og udvalg under
Dansk Dart Union tildele irettesættelser, advarsler og misbilligelser, ikende bøder og erstatning, dog max Kr. 2.500,00, samt beslutte bortfald af tilskud. Ordensudvalget
kan endvidere beslutte inddragelse af fortjeneste af kampe, fradømmelse af retten til at spille
på hjemmebane, fradømme og tilkendelse af point samt målscore
og andre disciplinære foranstaltninger.

Endvidere kan Ordensudvalget bestemme udelukkelse af ret til at
deltage i kampe, turneringer, administration, ledervirksomhed, trænervirksomhed
og/eller dommervirksomhed. Udelukkelse fra klub, eller Dansk Dart Union samt suspension
og eksklusion fra samme. Endelig kan Ordensudvalget fradømme amatørstatus, æresbevisninger og hæderstegn.

Stk. 02. Efter behandling af sagen fastsætter udvalget, hvordan sagens omkostninger skal fordeles
mellem parterne og eventuelt mellem disse og Dansk Dart Union. Sagsomkostningerne kan eventuelt omfatte udgifter afholdt med henblik på sagens oplysning.

§ 5
Stk. 01. En afgørelse truffet af Dansk Dart Unions Ordensudvalget kan
indbringes for Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg senest 4 uger efter, at den,
der ønsker at indbringe en afgørelse, har modtaget denne eller må forudsættes
at have modtaget denne.

Stk. 02. Anke til Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg har normalt ikke opsættende virkning,
men en sags særlige karakter kan gøre, at Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg
ved modtagelse af sagen og på en af parternes begæring kan beslutte,
at anken skal have opsættende virkning.

Stk. 03. Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg kan hjemvise en sag, der er blevet
behandlet i eller afvist af Dansk Dart Unions Ordensudvalg.

Stk. 04. Ligeledes kan Danmarks Idræts-Forbunds appeludvalg afvise at behandle en sag,
der efter karakteren eller omfanget findes at burde have sin endelige afgørelse ved en
afgørelse truffet i en tidligere instans eller at burde afgøres udenfor appeludvalget.


ORDENSUDVALGET

Regelsæt for forberedelse og behandling af sager i ordensudvalget.

Indledende bemærkninger:
I reglerne for Ordensudvalget § 3 stk. 7 står:
Ordensudvalget fastsætter i øvrigt selv regler for en sags forberedelse og behandling i udvalget.
Reglerne forelægges for repræsentantskabet til godkendelse.

Vedlagte forslag har ikke været behandlet i Ordensudvalget. Det er dog baseret på den praksis der hidtil har været anvendt.

Regelgrundlaget:
Udgangspunktet for Ordensudvalgets behandling af sager er Dansk Dart Unions håndbog 01.01 § 14 og
Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalgs lovregulativ.


Igangsætning af sag:
Den part der indbringer sagen, skal ved indsendelsen til Dansk Dart Unions sekretariat i henhold til
Ordensudvalgets regler § 2, give en fyldestgørende fremstilling af sagen. Der skal være præcise henvisninger til de af håndbogens bestemmelser der relaterer til sagen.

Sagsfremstillingen må ikke indeholde bemærkninger af anstødelig karakter. I modsat fald har
Ordensudvalget ret til at afvise sagen.


Mundtlig eller skriftlig behandling:
I reglerne for Ordensudvalget § 3 stk. 3 fremgår der, at sagsbehandlingen er mundtlig.
Ordensudvalget kan dog vælge, at formalitetsspørgsmål behandles skriftlig.


Inhabilitet:
Ordensudvalget består af 3 faste medlemmer og 2 suppleanter. Suppleanterne orienteres om sager på lige for med de valgte medlemmer. I tilfælde af forfald eller inhabilitet blandt de faste medlemmer,
indgår suppleanterne i afgørelser. Suppleanterne indtræder i valgt orden.

I tilfælde hvor der blandt de 3 valgte medlemmer og de 2 suppleanter er 3 inhabile, afvises sagen og klageren henvises til Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalgs regler §23, stk. 2, der finder anvendelse, når klageren af særlig grunde bliver afvist af Dansk Dart Unions Ordensudvalg.


Sekretariatet:
Når Dansk Dart Unions sekretariat har modtaget en sag, videresendes den straks til
Ordensudvalgets formand. Sagen vedlægges bekræftelse på om der er modtaget et gebyr på kr. 300,00.


Sagens behandling i Ordensudvalget:
Ved en sags modtagelse kontrollerer formanden om gebyret er betalt og foretager en foreløbig vurdering af Ordensudvalgets medlemmers habilitet. Der sendes brev til modparten med anmodning om dennes
udlægning af sagen. Svarfristen skal være min. 8 dage.
Samtlige bilag sendes i kopi til parterne og Ordensudvalget inklusive suppleanter.

Herefter forsøger formanden telefonisk mægling. Giver den ikke positivt resultat, afgør Ordensudvalget om sagen skal behandles mundtligt eller skriftligt.

Er der enighed om skriftlig behandling, sender de stemmeberettigede medlemmer af Ordensudvalget deres kommentarer til formanden.

På baggrund af disse, udarbejder formanden et udkast til afgørelse som sendes til endelig beslutning i
Ordensudvalget.

I tilfælde af mundtlig behandling, finder formanden et passende sted og udsender en indkaldelse med angivelse af tid og sted.

Ved den mundtlige behandling, får parterne mulighed for at uddybe deres synspunkter og svare på spørgsmål fra Ordensudvalget. Derefter voterer Ordensudvalget. Beslutningen føres til referat og sendes til parterne
senest 8 dage efter.

De samlede udgifter til en mundtlig forhandling, kan af Ordensudvalgets fordeles på sagens parter.


Kendelser:
Ordensudvalgets kendelser skal udover selve kendelsen, indeholde orientering om ankemulighed ved
Danmarks Idræts-Forbunds Appeludvalg. Appeludvalgets retningslinier vedlægges.

”Tidligere formulering”
Desuden udarbejder formanden et ekstrakt af sagen til offentliggørelse i DartSport.

”Ny formulering”
Desuden udarbejder formanden et ekstrakt af sagen som offentliggøres på
Dansk Dart Unions hjemmeside